Skip to main content

Algemene voorwaarden van TVW Expertise B.V. te De Meern

1 Aanduiding partijen

In deze voorwaarden wordt TVW Expertise B.V. aangeduid als TVW Expertise. De andere partij als wederpartij.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door TVW Expertise uitgebrachte offertes en op alle met wederpartij gesloten overeenkomsten betreffende het uitvoeren van bouwkundige opnamen en hoogtemetingen, het verrichten van expertisewerkzaamheden en het uitbrengen van adviezen, in de ruimste zin van het woord, evenals op betalingen aan TVW Expertise. Afwijkende bedingen binden TVW Expertise slechts na schriftelijke akkoordbevinding door TVW Expertise en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.

2.2 Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden c.q. terzijdestelling van de voorwaarden van TVW Expertise wordt door TVW Expertise niet aanvaard, tenzij dit – voor elk geval afzonderlijk – schriftelijk overeengekomen is.

3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod van TVW Expertise wordt aanvaard, heeft TVW Expertise het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding ter herroepen.

3.2 TVW Expertise is gerechtigd een voor akkoord getekende opdrachtbevestiging te verlangen, overigens zonder dat wederpartij zich op het ontbreken van een voor akkoord getekende opdrachtbevestiging kan beroepen.

3.3 Door TVW Expertise aan wederpartij bij of na de offerte, dan wel orderbevestiging ter kennis gebrachte gegevens, al dan niet opgenomen in prospectussen, catalogi, circulaires, advertenties en dergelijke, hebben het karakter van een nadere aanduiding en verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen.

3.4 TVW Expertise zal haar werkzaamheden naar beste vermogen verrichten en is niet gehouden een bepaald resultaat te bereiken.

3.5 TVW Expertise zal de door haar aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen vervullen, nauwgezet en onbevooroordeeld, zoals dat van een onpartijdig expert mag worden verwacht.

3.6 TVW Expertise zal de aanwijzingen van wederpartij alleen volgen als deze naar het inzicht van TVW Expertise geen afbreuk doen aan correcte nakoming door TVW Expertise en als deze voor of uiterlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gegeven zijn.

3.7 Indien en voor zover TVW dat nodig acht voor deugdelijke uitvoering van de opdracht, zal zij zich kunnen doen bijstaan door een of meer deskundigen. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van wederpartij.

4 Prijs en betaling

4.1 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit in te winnen informatie de kredietwaardigheid van wederpartij blijkt. TVW Expertise is te allen tijde gerechtigd van wederpartij een vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling te eisen voor tijdige levering en algehele voldoening van betalings- en andere verplichtingen van wederpartij.

 

4.2 De overeengekomen prijs staat gedurende drie maanden vast vanaf het moment dat de overeenkomst is gesloten. Daarna is TVW Expertise gerechtigd wijzigingen van prijscomponenten als lonen, valutakoersen, belastingen, overige lasten en soortgelijke prijscomponenten aan wederpartij door te berekenen. 

 

4.3 Wederpartij is verplicht binnen 30 dagen na factuurdatum deze te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.

 

4.4 Indien wederpartij op de vervaldag niet aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, is zij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval is wederpartij aansprakelijk voor alle door TVW Expertise geleden en te lijden schade.

4.5 Bij gebreke van tijdige betaling is wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom gelijk aan de wettelijke rente.

4.6 De kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op het incassotarief zoals geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten in het calculatieschema voor advocatendeclaraties.

4.7 Als met meerdere wederpartijen gezamenlijk een overeenkomst is aangegaan, is ieder van de wederpartijen hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de overeengekomen prijs.

5 Termijnen

5.1 Indien termijnen zijn overeengekomen waarbinnen TVW Expertise de overeenkomst moet hebben uitgevoerd, zijn deze nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige nakoming moet TVW Expertise daarom schriftelijk in gebreke worden gesteld.

6 Niet toerekenbare tekortkomingen

6.1 Indien TVW Expertise door omstandigheden, opgekomen buiten de schuld en de risicosfeer van TVW Expertise na het sluiten van de overeenkomst tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen na te komen, is TVW Expertise bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Wederpartij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien van haar in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat zij opheffing van de (oorzaak van de) verhindering afwacht.

6.2 Indien TVW Expertise door omstandigheden, opgekomen als hiervoor onder 6.1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen en deze omstandigheden niet voor rekening van TVW Expertise komen, is ieder van de partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover die op dat moment nog niet is uitgevoerd.

6.3 Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld worden in elk geval gerekend: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting en overheidsmaatregelen.

7 Zekerheidsstelling

7.1 Indien bij TVW Expertise gerede twijfel bestaat betreffende de betaling door wederpartij is TVW Expertise bevoegd haar werkzaamheden op te schorten, of indien deze werkzaamheden gereed zijn en geresulteerd hebben in verslagen, rapporten of adviezen, de  betreffende stukken onder zich te houden tot het moment waarop wederpartij genoegzame zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Wederpartij is aansprakelijk voor de door TVW Expertise geleden schade als gevolg van deze vertraging.

8 Ontbinding

8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 4 en 6 wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en TVW Expertise afstand doet van het recht zich op de ontbinding van de overeenkomst te beroepen.

8.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Wederpartij is aansprakelijk voor alle door TVW Expertise geleden schade.

8.3 Indien wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige, op grond van deze of aanvullend overeengekomen voorwaarden, met TVW Expertise gesloten overeenkomst, evenals in geval van opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van zaken van wederpartij of haar overlijden, is TVW Expertise gerechtigd voor verdere werkzaamheden vooruitbetaling te eisen en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling vereist is, en/of betaling voor het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Wederpartij is aansprakelijk voor alle door TVW Expertise geleden schade.

9 Reclames

9.1 Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op de door TVW Expertise verrichte werkzaamheden of facturen van TVW Expertise, moeten bij TVW Expertise worden ingediend zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, mede om TVW Expertise in staat te stellen de gegrondheid en de oorzaak van de klacht(en) na te gaan.

9.2 Zolang de klacht niet door TVW Expertise is geaccepteerd, blijf de betalingsverplichting van wederpartij onverminderd in stand.

10 Aansprakelijkheid

10.1 Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld, is TVW Expertise niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, tenzij en voor zover de aansprakelijkheid van TVW Expertise ter zake is verzekerd. Een uitkering in geval van schade zal in ieder geval nimmer meer belopen dan het bedrag dat ingevolge de aansprakelijkheidsverzekering van TVW Expertise in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. Voor zover geen uitkering van verzekeraars plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van TVW Expertise beperkt tot een maximum van het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar.

10.2 In alle gevallen waarin TVW Expertise een beroep op het onder 10.1 bepaalde toekomt, kunnen haar eventueel aangesproken werknemers en hulppersonen eveneens een beroep daarop doen, als ware deze bepaling door de betrokken werknemers en hulppersonen bedongen.

10.3 Iedere vordering tegen TVW Expertise verjaart één jaar na de datum van indiening van een rapport bij wederpartij.

10.4 TVW Expertise staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail of faxbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

11 Geschillen

11.1 Op alle met TVW Expertise gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voorvloeiende geschillen, behoudens die ten aanzien waarvan de kantonrechter absoluut bevoegd is, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht – onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen – tenzij wederpartij binnen een maand nadat TVW Expertise zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, kiest voor beslechting door een andere, volgens de wet bevoegde rechter.

12 Vrijwaring

Wederpartij vrijwaart TVW Expertise tegen alle aanspraken van derden, zowel ter zake van de uitvoering van de opdracht als ter zake van het door TVW Expertise uitgebrachte rapport.

13 Depot

13.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30207163 en treden in werking met ingang van 15 november 2009.

Download in PDF formaat