Skip to main content

Bouwkundige vooropname

Wat is een bouwkundige vooropname?

Een bouwkundige vooropname is het vastleggen van de bouwkundige staat van objecten voorafgaand aan (risicovolle) werkzaamheden. Hierbij valt te denken aan: heiwerkzaamheden, in- en uittrillen van damwandplanken, grondwateronttrekking, bodemsaneringen. Ook een bouwverkeerroute kan hieronder vallen. Voor aanvang van de werkzaamheden worden in een vooropnamerapport de al aanwezige gebreken vastgelegd in tekst en foto's.

Een bouwkundige vooropname wordt opgesteld om bij een eventuele schademelding duidelijkheid te krijgen over de staat van het object voorafgaand aan de werkzaamheden. Op basis van de vooropname is eenvoudig vast te stellen of en wat er aan schade is ontstaan. Hiermee worden lange discussies voorkomen.

pano10Bouwkundige vooropname en trillingsmetingen t.b.v. intrillen damwanden 

NIVRE | BRL 5024 richtlijnen bouwkundige opname

Voor wat betreft de rapportage van de bouwkundige vooropname is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de Richtlijn Bouwkundige Opname van het NIVRE en de BRL 5024: Beoordelingsrichtlijn voor het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen.

Alle door ons uitgevoerde bouwkundige opnamen zijn verricht door of uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een Register-Expert opname (bouwkundig).

De voor TVW Expertise werkzame Register-Experts zijn op persoonlijke titel ingeschreven in het register opname (bouwkundig) van het NIVRE.

Waarom een bouwkundige vooropname?

Vaak wordt een vooropname voorgeschreven door verzekeraars. In de polisvoorwaarden is dan opgenomen dat de belendingen (binnen een bepaalde straal) moeten worden opgenomen. Ook in het bestek is vaak een paragraaf opgenomen waarin de op te nemen objecten worden vermeld.

Los van deze vereisten is het ook voor de uitvoerende partij belangrijk om een vooropname te laten uitvoeren. Bij schademeldingen is eenvoudig en snel vast te stellen of er sprake is van nieuwe of reeds bestaande gebreken. Lange (en kostbare) stillegging van het project kan hiermee veelal voorkomen worden. Onze ervaring is dat een vooropname ook preventief werkt en goodwill kweekt bij omwonenden..

TVW-drukken-damwand-1Bouwkundige vooropname, trillingsmetingen en deformatiemeting t.b.v. nieuwbouw woonhuis Delft

Hoe gaan wij te werk?

Aan de hand van de aangereikte informatie wordt een omgevingsanalyse uitgevoerd. De invloed van de werkzaamheden op de omgeving wordt bepaald. Op basis van de werkmethode van de aannemer schatten wij het risico in op schade aan belendende objecten. Vervolgens brengen wij een offerte uit voor de opname van deze objecten. Daarbij houden wij dus ook rekening met de voorschriften die in het bestek of in de polisvoorwaarden zijn opgenomen.

Nadat wij opdracht hebben ontvangen voor een vooropname, worden de bewoners/gebruikers van de belendende objecten door ons aangeschreven. In een brief leggen wij uit wat een vooropname is en geven wij aan wanneer men de opname-expert kan verwachten, met de mogelijkheid tot het afspreken van een tijdstip. Zorgvuldige communicatie is belangrijk.

Een vooropname kan doorgaans op korte termijn worden uitgevoerd.

Bouwkundige vooropname, trillingsmetingen en hoogtemetingen t.b.v. nieuwe beschoeiing te BoxtelBouwkundige vooropname, trillingsmetingen en hoogtemetingen t.b.v. nieuwe beschoeiing te Boxtel