Skip to main content

Grondwaterstandsmetingen

Onttrekken van grondwater voor een bouwactiviteit met als gevolg een grondwaterstandverlaging, kan nadelige effecten hebben op de omgeving. Het verzakken van ‘op staal’ gefundeerde panden, de aantasting van houten paalfunderingen door (tijdelijke) droog stand, verzakkingen van het maaiveld of wegen, de verplaatsing van bodemverontreinigingen en droog stand van beplanting en gewassen, is hierdoor niet uitgesloten. In verband met het afsluiten van een bemalingsvergunning dient er over het algemeen eerst een bemalingsadvies te worden opgesteld omtrent de omvang van de onttrekking. Aan de hand van dit bemalingsadvies kan een monitoringsplan worden opgesteld en kunnen peilbuizen worden geplaatst om de grondwaterstand te monitoren.

De monitoring van peilbuizen kan zowel handmatig als automatisch worden verzorgd. Bij automatische (volcontinue) monitoring is het mogelijk om een alarmniveau voor het grondwaterstandsniveau in te stellen. Bij het bereiken van dit niveau ontvangt u een emailbericht.