Skip to main content

Trillingsmetingen

Wij voeren trillingsmetingen uit conform de SBR richtlijnen. Onze trillingsmeters kunnen op afstand uitgelezen en gemonitord worden. Onze trillingsmeters zijn gekalibreerd en voldoen uiteraard aan de SBR specificaties. Daarnaast zijn onze experts SBR gecertificeerd. 

Een trillingsmeting kan desgewenst worden uitgevoerd onder procescertificaat BRL 5023. Deze KOMO® Beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op “Het proces van het meten van trillingen”.

Axilog IIWij beschikken over de nieuwste Axilog II meetsystemen

Wat zijn trillingsmetingen?

Trillingsmetingen is het meten en registreren van trillingen aan een object in de eenheid mm/sec in zowel de X, Y als Z richting.

Trillingen zijn kortdurende bewegingen van de bodem, van een gebouw of van een machine. Deze beweging kan hinderlijk of zelf schadelijk zijn. Dit kan leiden tot schade aan gebouwen of verstoring van apparatuur. 

Een meetsysteem voor het uitvoeren van trillingsmetingen bestaat uit een registratie- unit en een sensor. De sensor meet de trillingen en de registratieunit slaat deze gegevens op en geeft zonodig via een GPRS modem een alarm.

Waarom trillingsmetingen?

Door middel van het uitvoeren van trillingsmetingen kunnen wij de trillingen die aan belendingen ontstaan, registreren. De gemeten trillingen worden vervolgens getoetst aan de SBR-richtlijnen (richtlijnen van de Stichting Bouwresearch). Op basis hiervan is aan te geven of trillingen de toegestane trillingsnorm overschrijden en er een kans op schade ontstaat.

Onze trillingsmeters kunnen een alarm (flitslamp, email en/of sms) geven wanneer de ingestelde grenswaarde wordt overschreden.

Trillingsmetingen kunnen bemand of onbemand uitgevoerd worden. Ook bij onbemande trillingsmetingen hanteren wij "korte lijnen", zodat u bij vragen snel met een van onze mensen contact kunt opnemen en een project geen onnodige stagnatie hoeft op te lopen.

Vaak schrijven gemeentes bij het verstrekken van vergunningen voor dat tijdens de hei- of damwandwerkzaamheden trillingsmetingen uitgevoerd moeten worden of staat het in het bestek als verplichting aangegeven. Een trillingsmeting is echter een investering die zichzelf terugverdient. 

Bij het juist anticiperen op de trillingsmeting kan schade (met als gevolg stagnatie van de werkzaamheden) tot een minimum worden beperkt.

Wanneer trillingsmetingen?

Trillingsmetingen worden o.a. uitgevoerd bij:

  • heien van palen voor een fundering
  • in- of uittrillen van damwanden
  • sloopwerkzaamheden
  • graafwerkzaamheden
  • bouwverkeer of algemene verkeerstrillingen (verkeersdrempels)

Wij voeren jaarlijks vele trillingsmetingen uit op zowel grote als kleine projecten. Denk hierbij aan trillingsmetingen aan woningen en bedrijfspanden, maar ook aan leidingen (gas-, waterledingen e.d.) en aan trillingsgevoelige objecten zoals bijvoorbeeld datacenters, of telefoonservers.

Type trillingsmetingen

Wij voeren trillingsmetingen conform onderstaande SBR richtlijnen:

  • deel A: Schade aan gebouwen
  • deel B: Hinder voor personen in gebouwen
  • deel C: Storing aan apparatuur

Trillingsmeting tijdens aanbrengen stalen damwanden te Den HaagTrillingsmeting tijdens aanbrengen stalen damwanden te Den Haag